Szkoda komunikacyjna to ubytek w majątku poszkodowanego powstały w związku z ruchem pojazdu. Wskutek wypadku samochodowego może zostać wyrządzona szkoda na mieniu i/lub szkoda na osobie. Mówimy wtedy o szkodzie majątkowej lub niemajątkowej. Te dwa rodzaje szkód mogą również wystąpić równocześnie.

Szkodę określa się jako uszczerbek dotykający osobę, bez prawnego uzasadnienia oraz taki, który nastąpił wbrew woli poszkodowanego. Szkoda stanowi różnicę między tym, czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości, których szkoda dotyczy, gdyby nie było zdarzenia wywołującego szkodę, a tym, czym dysponuje rzeczywiście na skutek tego zdarzenia.

Za szkodę należy się odszkodowanie, tzn. wyrównanie szkody rozumiane jako przywrócenie majątku poszkodowanego do stanu sprzed wystąpienia szkody. W przypadku tzw. szkody komunikacyjnej stratą będą koszty poniesione przez poszkodowanego np. na naprawę pojazdu lub zakup pojazdu porównywalnego, na powypadkowe badanie techniczne czy na wynajem pojazdu zastępczego, ale także utracone na skutek wypadku zarobki poszkodowanego.